• Số 66 Hồ Ngọc Lân, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh
  • 0961.204.920
  • binhanaudit@gmail.com

Dịch vụ kế toán

- Tư vấn về hệ thống kế toán, tài khoản kế toán và phần mềm sử dụng phù hợp với quy mô và loại hình doanh nghiệp.

- Hướng dẫn quy trình hạch toán kế toán: Gồm hoàn thiện chứng từ, ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính phục vụ mục đích quản trị doanh nghiệp và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Rà soát số liệu, điều chỉnh báo cáo, hoàn thiện hệ thống kế toán theo luật định và phù hợp với đặcđiểm doanh nghiệp.

- Đánh giá tính phù hợp của hệ thống kế toán phân công phân nhiệm và năng lực nhân viên của từng bộ phận trong hệ thống