• Số 66 Hồ Ngọc Lân, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh
  • 0961.204.920
  • binhanaudit@gmail.com

Kê khai quyết toán thuế TNDN 2023 và những vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý? Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp?

Quy định chung về quyết toán thuế TNDN cần phải biết?

Căn cứ tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, Nghị định 218/2013/NĐ-CP, Nghị định 91/2022/NĐ-CP, Thông tư 96/2015/TT-BTC, doanh nghiệp cần lưu ý những nội dung sau:

(1) Tạm nộp TNDN theo quý:

- Người nộp thuế không phải nộp Tờ khai thuế

- Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau, doanh nghiệp tạm nộp thuế theo quý bao gồm cả tạm phân bổ số thuế TNDN cho địa bàn cấp tỉnh, nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, nơi có bất động sản chuyển nhượng khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính.

Người nộp thuế có thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng hoặc cho thuê mua, cho thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ phù hợp với quy định của pháp luật thì thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý theo tỷ lệ 1% trên số tiền thu được.

- Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm.

(2) Địa điểm nộp hồ sơ khai quyết toán thuế:

- Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

- Đối với đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở chính của người nộp thuế có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP, người nộp thuế phải nộp HSKT cho cơ quan thuế quản lý đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh. Nộp HSKT theo phương thức điện tử:

+ Mẫu Phụ lục ưu đãi kèm theo tờ khai 03/TNDN

+ Trên mỗi Phụ lục ưu đãi cần xác định thông tin ưu đãi là khác tỉnh, thông tin cơ quan thuế quản lý nơi NNT có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh để hệ thống của cơ quan thuế tự động chuyển thông tin kê khai cho các cơ quan thuế quản lý ưu đãi.

(3) Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN:

- Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

- Hoặc chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện đối với trường hợp chấm dút hoạt động hoặc tổ chức lại doanh nghiệp.

(4) Hình thức khai quyết toán thuế:

- Phần mềm/Ứng dụng HTKK

- Ứng dụng thuế điện tử

Một số lưu ý khi kê khai quyết toán thuế TNDN 2023?

Một số vấn đề khi kê khai quyết toán thuế TNDN mà doanh nghiệp cần lưu ý:

(1) Gửi báo cáo tài chính trước khi gửi tờ khai, lựa chọn kê khai tài chính năm, không nhầm lẫn với báo cáo hợp nhất.

(2) Lựa chọn trường hợp quyết toán phù hợp (Quyết toán định kỳ/ Tổ chức lại doanh nghiệp/ Chuyển đổi loại hình, kỳ tài chính/ Giải thể, phá sản/Chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng)

(3) Kiểm tra thông tin kỳ quyết toán thuế phù hợp với kỳ tài chính đã đăng ký với cơ quan thuế (kiểm tra tại chức năng lập tờ khai quyết toán thuế trên Etax)

(4) Kê khai phụ lục trước, kê khai tờ khai sau.

(5) Chỉ tiêu trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN:

- Chỉ tiêu [04] : Tra cứu ngành nghề chi tiết theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg và xác định mã ngành cấp 2 tương ứng.

Nếu người nộp thuế không phát sinh doanh thu thì chọn [không phát sinh doanh thu]

- Chỉ tiêu [05] Kê khai tỷ lệ ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất

- Chỉ tiêu [A1]: Hệ thống ứng dụng HTKK sẽ tự động lấy:

+ Chỉ tiêu [22] trên Phụ lục 03-1A/TNDN

+ Hoặc chỉ tiêu [19] trên Phụ lục 03-1B/TNDN

+ Hoặc chỉ tiêu [90] trên Phụ lục 03-1C/TNDN

- Chỉ tiêu [B1]: Là toàn bộ các điều chỉnh về doanh thu hoặc chi phí được ghi nhận theo chế độ kế toán, nhưng không phù hợp với quy định của Luật Thuế TNDN, làm tăng tổng lợi nhuận trước thuế TNDN của cơ sở kinh doanh.

- Chỉ tiêu [B5]: Hệ thống ứng dụng HTKK sẽ tự động lấy từ dòng "Tổng cộng" tại cột (4) trên Phụ lục 03-4/TNDN

- Chỉ tiêu [B8]: Là toàn bộ các khoản điều chỉnh dẫn đến giảm lợi nhuận trước thuế đã được phản án trong hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

- Chỉ tiêu [C2]: Thu nhập miễn thuế theo danh mục tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008. Trường hợp NNT có nhiều loại thu nhập miễn thuế thì chọn loại theo thu nhập lớn nhất.

- Chỉ tiêu [C12]: Kê khai riêng thuế TNDN tương ứng với tổng số thuế TNDN được miễn tại [13] mẫu 03-3A/TNDN + chỉ tiêu [13] mẫu 03-3B/TNDN + chỉ tiêu [20] mẫu 03-3D/TNDN.

- Chỉ tiêu [C13] NNT kê khai riêng thuế TNDN được giảm vào chỉ tiêu [C12] tương ứng với tổng số thuế TNDN được giảm tại chỉ tiêu [14] mẫu 03-3A/TNDN + chỉ tiêu [16] mẫu 03-3C/TNDN + chỉ tiêu [21] mẫu 03-3D/TNDN

- Chỉ tiêu [G]: Số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm không bao gồm số thuế TNDN tạm nộp của hoạt động được hưởng ưu đãi khác tỉnh kê khai riêng.

- Chỉ tiêu [H1], [H2], [H3]: NNT kê khai chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp trong năm của hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động chuyển nhượng bất động sản, hoạt động chuyển nhượng cơ sở hạ tầng, nhà có thu tiền theo tiến độ.

- Chỉ tiêu [I1], [I2], [I3]: NNT kê khai số thuế TNDN còn phải nộp đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.

Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào?

Căn cứ tại Điều 6 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, Điều 5 Nghị định 218/2013/NĐ-CP, thuế TNDN được tính theo công thức sau:

Thuế TNDN = Thu nhập tính thuế trong kỳ x Thuế suất

Trong đó:

(1) Thu nhập tính thuế:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Thu nhập được miễn thuế - Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định

Thu nhập chịu thuế TNDN được xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu - Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác

(2) Thuế suất thuế TNDN

Căn cứ tại Điều 10, Điều 13 và Điều 14 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 và Điều 10 Nghị định 218/2013/NĐ-CP, mức thuế suất thuế TNDN là 20%.

Lưu ý: Đối với một số trường hợp áp dụng mức thuế suất cao hơn như hoạt động khai thác dầu, khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam hoặc áp dụng thuế suất ưu đãi thì mức nộp thấp hơn.