• Số 66 Hồ Ngọc Lân, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh
  • 0961.204.920
  • binhanaudit@gmail.com

Kiểm toán báo cáo tài chính

Được thực hiện dựa trên Quy trình Kiểm toán mẫu của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và thiết kế với trọng tâm là các lĩnh vực rủi ro chủ chốt, dựa trên đặc trưng hoạt động kinh doanh của khách hàng như lĩnh vực hoạt động, áp lực cạnh tranh, rủi ro cố hữu và văn hóa công ty. Chúng tôi cũng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất cho các tập đoàn.