• Số 66 Hồ Ngọc Lân, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh
  • 0961.204.920
  • binhanaudit@gmail.com

Kiểm toán về những công việc đặc biệt

Kiểm toán vốn chủ sở hữu kiểm toán bảng tính phân chia lợi nhuận, kiểm toán. Báo cáo tổng hợp các khoản phải thu, kiểm toán. Báo cáo tài chính được lập theo các quy định về thuế nhằm xác định thu nhập chịu thuế. Sau khi thực hiện các thủ tục này, chúng tôi sẽ cung cấp cho doanh nghiệp một bản báo cáo kết quả kiểm tra trong đó nêu chi tiết các vấn đề phát hiện được.