• Số 66 Hồ Ngọc Lân, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh
  • 0961.204.920
  • binhanaudit@gmail.com

Kiểm toán viên là người nước ngoài thì có được hành nghề Quản tài viên tại Việt Nam không? Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên?

Kiểm toán viên là người nước ngoài thì có được hành nghề Quản tài viên tại Việt Nam không?

Điều kiện hành nghề Quản tài viên được quy định tại Điều 12 Luật Phá sản 2014 như sau:

Điều kiện hành nghề Quản tài viên

1. Những người sau đây được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên:

a) Luật sư;

b) Kiểm toán viên;

c) Người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có kinh nghiệm 05 năm trở lên về lĩnh vực được đào tạo.

2. Điều kiện được hành nghề Quản tài viên:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan;

c) Có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

3. Chính phủ quy định chi tiết việc cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên và việc quản lý nhà nước đối với Quản tài viên.

Đồng thời, căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị định 22/2015/NĐ-CP như sau:

Cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên

...

2. Luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về luật sư, kiểm toán viên là người nước ngoài theo quy định của pháp luật về kiểm toán muốn hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thì lập hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên. Hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên theo mẫu TP-QTV-02 ban hành kèm theo Nghị định này;

...

Như vậy, kiểm toán viên là người nước ngoài theo quy định của pháp luật về kiểm toán được hành nghề Quản tài viên tại Việt Nam.

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên đối với kiểm toán viên là người nước ngoài được quy định thế nào?

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên được quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 22/2015/NĐ-CP như sau:

Cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên

...

2. Luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về luật sư, kiểm toán viên là người nước ngoài theo quy định của pháp luật về kiểm toán muốn hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thì lập hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên. Hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên theo mẫu TP-QTV-02 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản chụp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam đối với luật sư nước ngoài do Bộ Tư pháp cấp; bản chụp Chứng chỉ kiểm toán viên đối với kiểm toán viên là người nước ngoài do Bộ Tài chính cấp;

c) Bản tóm tắt lý lịch (tự khai);

d) 2 ảnh màu cỡ 3cm x 4cm.

...

Như vậy, mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên đối với kiểm toán viên là người nước ngoài được quy định theo mẫu TP-QTV-02 ban hành kèm theo Nghị định 22/2015/NĐ-CP.

Người bị từ chối cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên có được quyền khiếu nại, khởi kiện hay không?

Cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên được quy định tại Điều 4 Nghị định 22/2015/NĐ-CP như sau:

Cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên

...

3. Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên gửi 01 bộ hồ sơ theo đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Bộ Tư pháp và nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Tư pháp thì xuất trình bản chính giấy tờ quy định tại Điểm b Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều này để đối chiếu.

Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ Tư pháp khi có yêu cầu thì xuất trình bản chính giấy tờ quy định tại Điểm b Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều này.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tư pháp có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên cho người đề nghị theo mẫu TP-QTV-08 ban hành kèm theo Nghị định này; trong trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.

Người bị từ chối cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

4. Người thuộc một trong những trường hợp sau đây thì không được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên:

a) Không đủ điều kiện hành nghề Quản tài viên theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 12 của Luật Phá sản;

b) Các trường hợp quy định tại Điều 14 của Luật Phá sản.

Như vậy, trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên bị Bộ Tư pháp từ chối cấp chứng chỉ thì được quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.