• Số 66 Hồ Ngọc Lân, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh
  • 0961.204.920
  • binhanaudit@gmail.com

Kiểm tra chi phí đầu tư

Đối chiếu các nội dung công việc, khối lượng (số lượng) trong bản tính giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư hoặc nhà thầu với nội dung công việc khối lượng (số lượng) trong các biên bản nghiệm thu hoàn thành. Đối chiếu đơn giá trong bản tính giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư hoặc nhà thầu với đơn giá trong dự toán được duyệt đảm bảo phù hợp với định mức, đơn giá của Nhà nước hoặc phù hợp với nguyên tắc lập định mức, đơn giá theo quy định của Nhà nước. Qua đó xác định được giá trị quyết toán của công việc hoặc gói thầu do chủ đầu tư (ban quản lý dự án) hoặc nhà thầu thực hiện.