• Số 66 Hồ Ngọc Lân, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh
  • 0961.204.920
  • binhanaudit@gmail.com

Tranh chấp, trọng tài, tranh tụng

Trong trường hợp tranh chấp, Thẩm định giá độc lập có thể giúp giải quyết các vấn đề nhanh chóng. Chúng tôi cung cấp ý kiến và báo cáo đáng tin cậy và có thể bảo vệ được để hỗ trợ cho quan điểm và vị trí của khách hàng trong các tranh chấp và tố tụng. Chúng tôi cũng cung cấp các chuyên gia. Thẩm định giá làm chứng để hỗ trợ tranh tụng.